Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
 1.1. Šios internetinės parduotuvės www.dipolina.lt  prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), su jomis sutikus Pirkėjui  (susipažinus 
su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „aš sutinku su naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis ir sutinku besąlygiškai jų laikytis“), yra šalims 
privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (internetinė parduotuvė www.dipolina.lt  ) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo 
bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu  internetinėje parduotuvėje 
susijusios nuostatos.
 1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet 
kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo „www.dipolina.lt  “ internetinėje parduotuvėje metu ir, 
norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo perskaityti ir sutikti su atnaujintomis Taisyklėmis.
 1.3. Internetinės parduotuvės  www.dipolina.lt  prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekyba užsienyje vykdoma atskiru susitarimu, kuris 
nesusijęs su šiomis taisyklėmis.

2.  Asmens duomenų apsauga ir privatumo sąlygos

 2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje www.dipolina.lt  , turi užsiregistruoti šioje internetinėje parduotuvėje, įvesdamas 
savo registracijos vardą ir slaptažodį. Registruojantis pirkėjas taip pat įveda savo gyvenamąjį adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Pirkėjas 
patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui 
įvykdyti, bus renkami Pirkėjo duomenys reikalingi apdoroti prekių užsakymus, pirkimus, grąžinimus, spręsti problemas susijusias su prekių užsakymu, 
pirkimu, grąžinimu, taip pat vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
Ne asmeninius Pirkėjo duomenis, t.y. duomenis susijusius su Pirkėjo įsigytomis prekėmis, Pardavėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių 
duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės.
Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės reklamos tikslais, turi įeiti į skilties „Mano paskyra“ skyrių „Mano 
asmeninė informacija“, nuimti varnelę prie teiginio “Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį” arba "Gaukite ypatingus pasiūlymus iš mūsų partnerių" ir paspausti 
mygtuką “Išsaugoti”.
 2.2. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, 
melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis 
internetine parduotuve www.dipolina.lt
 2.3. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę; prekių pristatymo adresą, 
mokėtojo adresą, elektroninį paštą, telefono numerį. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje 
parduotuvėje www.dipolina.lt  tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius 
prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens 
duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3.  Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, 
paspaudžia nuorodą „Mokėti bankiniu pavedimu“.
 3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugomawww.dipolina.lt  internetinės parduotuvės 
duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

 4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.dipolina.lt  internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
 4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su  www.dipolina.lt  internetine parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis 
sudaryta dėl:
 4.2.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo Pirkėjui pažeidus pakuotės apsaugas;
 4.2.2. Laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių teikimo;
 4.2.3. Kitais atvejais, kai pirkimo - pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos R
 4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip 
pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

 5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant 
informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 5.4. Pirkėjas, naudodamasis www.dipolina.lt  internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje 
parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

 6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. 
Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
 6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir 
be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
 6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ar 8.2.2. punktuose numatytus 
apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

 7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės 
parduotuvės  teikiamomis paslaugomis.
 7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos 
formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos ir privatumo sąlygų“ nustatytus atvejus.
 7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
 7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis 
panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus 
per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
 8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
 8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, internetu arba nuėjęs į artimiausią banko 
skyrių, perveda pinigus į  banko sąskaitą.
 8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1 punkte numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant.
 Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys 
ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
 8.4. Pirkėjui sudarius sutartį su Pardavėju (paspaudus nuorodą ), skiltyje „Mano užsakymai“ paspaudus nuorodą , Pirkėjas gauna el.pastu  ir gali 
atsispausdinti PVM sąskaitą-faktūrą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus 
mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.

9. Prekių pristatymas

Prekių pristatymas Pirkėjui:
 9.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo 
pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
 9.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių svorį ir vietą:

Pristatymo kaina kai siuntos svoris iki 5 kg
3,50 Eur
Pristatymo kaina kai siuntos svoris nuo 5 kg iki 31,5 kg
5,50 Eur
Pristatymo kaina kai siuntos svoris nuo 31,5 kg iki 75 kg
11,50 Eur
Pristatymo kaina kai siuntos svoris virš 75 kg
22,50 Eur
Pristatymo kaina kai prekių suma didesnė nei 100 Eur

Nemokamai

 9.4.1. Pristatymas į Kuršių Neriją yra papildomų salygų.
 9.4.2. Prekių pristatymas už Lietuvos Respublikos teritorijos vykdomas atskiru susitarimu.
 9.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių pirkimo metu nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais 
atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais 
atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti 
su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 9.6. Kiekvienas užsakymas vykdomas kuo greičiau. Kiekvienu atveju dėl pristatymo Pirkėjas bus informuojamas telefonu arba elektroniniu paštu. Patogų 
prekių pristatymo laiką su Pirkėju suderins užsakymų administratorius.
 9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba 
pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 9.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, 
važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo 
dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai 
pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar 
jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl 
prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

Prekes atsiimsite mūsų parduotuvėse Prekes pristatysime per Venipak
Svoris, kaina / Teritorija Panevėžys, Vilnius, Utena Visoje Lietuvoje
 10.1. Tikrasis produktas gali nežymiai skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje.
 10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių 
dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 10.3. Garantijos galiojimo terminas aprašytas skyriuje "Prekių garantija ir grąžinimo sąlygos".
 10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, tai numatyta atitinkamų teisės aktų.
 10.5. Internetu pirktos prekės garantinis aptarnavimas atliekamas,pristatant prekę į UAB „Dipolina“ adresu S. Žukausko g. 47-35, Vilniuje
 10.6. Pirkėjas turi supakuoti ir siuntimui paruošti prekę ( nurodant gavėjo adresą: UAB „Dipolina“, S. Žukausko g. 47-35, Vilnius) su pridėta prekės 
pirkimo dokumento kopija
 10.7. Prekės persiuntimas atliekamas pardavėjo sąskaita
 10.8. Prekės garantinis remontas ar pakeitimas nauja atliekamas per 20 dienų. Prekė pirkėjui bus pristatyta lydraštyje nurodytu adresu.
 10.9. Informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

 11.1 Pirkėjo pageidavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiška preke arba grąžinti sumokėtus pinigus gali būti tenkinamas tik prekėms, nepatenkančioms 
į Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr.1006/2011 kombinuotosios nomenklatūros XVI skyriaus „Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų 
dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys“ aprašą. Grąžinimas ar 
keitimas išskirtinai galimas nuotolinio valdymo pultams, TV/radijo antenoms ar kitiems radioelektronikos gaminiams, kurių parinkimą atliko pardavėjas, 
tuo pačiu užtikrindamas, kad gaminys tenkins pirkėjo poreikius. Kitais atvejais (įsigyta prekė nepatiko, sugedo, apsiriko pats pirkėjas) pirkėjo reikalavimas 
negali būti tenkinamas. Sugedusios prekės gali būti priimamos tik pagal garantijų suteikimo parduodamoms prekėms tvarką.
 11.1.1 Prekės grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis.
 11.2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
 11.2.1 prekės gali būti grąžinamos ar keičiamos per 14 (keturiolika) dienų ir tik prekės įsigijimo vietoje.
 11.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje, švarioje pakuotėje;
 11.2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 11.2.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
 11.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12. Atsakomybė

 12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, 
Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
 12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs 
prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo 
rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten 
esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

 13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje  įvairias akcijas.
 13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar 
panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

14. Apsikeitimas informacija

 14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

 15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.